• Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy adresowaną zwykle do dzieci z zaburzeniami zachowania i przyjmującą postać ustrukturalizowanychspotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych,edukacyjnych i rozwojowych.

     Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane są dla uczniów, u których zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne oraz są przyczyną niepowodzeń szkolnych.

     W zajęciach biorą udział uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, borykający się z problemami osobistymi oraz trudnościami życiowymi. Socjoterapia ukierunkowana jest na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, które to zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny, powodują i intensyfikują trudności szkolne.

     Poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne i profilaktyczne uczniowie mają możliwość poznać metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, reagowania w sytuacjach kryzysowych. Uczą się jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze złością oraz jak wyrażać swoje emocje. Dzięki aktywnym metodom warsztatowym uczestnicy poznają swoje mocne strony, rozwijają umiejętności interpersonalne, pozwalające na satysfakcjonujące kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.

     W zajęciach uczestniczą uczniowie posiadający opinię z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej oraz skierowani przez wychowawców, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego. Udział w zajęciach możliwy jest po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

     Spotkania każdej z grup odbywają się raz w tygodniu. W razie potrzeby poszczególnej grupy bądź ucznia możliwe jest zwiększenie liczby spotkań do dwóch razy w tygodniu. W celu zaspokojenia potrzeb wszystkich dzieci prowadzone są również spotkania indywidualne z wybranymi uczniami.

     Terminy spotkań ustalane są na podstawie planów lekcji dzieci.

     Miejscem zajęć jest sala lekcyjna przystosowana dozajęć warsztatowych orazwyposażona w odpowiednie materiały.

     Cele zajęć socjoterapeutycznych

     Głównym celem programu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży

     1. Cele edukacyjne
     • uczenie rozpoznawaniai nazywania emocji,
     • uczenie tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
     • uczenie rozwiązywania konfliktów,
     • poznawanie swoich mocnych stron.
     1. Cele terapeutyczne
     • dostarczanie uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych,
     • stworzenie warunków sprzyjających odreagowaniu napięć emocjonalnych,
     • aktywne uczenie się nowych umiejętności, sposobów zachowania,
     • zwiększenie poczucia własnej wartości.
     1. Cele rozwojowe
     • zaspokojenie potrzeby zabawy, aktywności społecznej,
     • zaspokojenie potrzeby wsparcia ze strony osoby dorosłej oraz przynależności do grupy,
     • rozwijanie koncentracji uwagi i twórczego myślenia,
     • rozwijanie umiejętności współpracy z innymi

      

     Treści programu zajęć socjoterapeutycznych

     • integracja,
     • wzajemne poznanie,
     • budowanie pozytywnej samooceny,
     • emocje,
     • empatia,
     • skuteczna komunikacja,
     • podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów,
     • asertywność,
     • radzenie sobie ze stresem.