•                    

     Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

     Opis projektu: 

     Całkowita wartość projektu:   4 462 172,50  zł    
     Dofinansowanie ze środków europejskich: 3 916 972,50 zł
     Okres trwania projektu: 1XII 2019-31 VI 2021 

      

     • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery;
     • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;
     • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie

      

     Opis:  Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli.

     W ramach projektu w naszej szkole został utworzony Punkt Informacji i Kariery (PIK). Prowadzimy indywidualne konsultacje dla uczniów klas VII i VII oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, z zakresu doradztwa zawodowego. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą porozmawiać o swoich planach edukacyjno-zawodowych, wykonać testy predyspozycji i zainteresowań oraz potrzebują wsparcia w wyborze szkoły dla siebie. PIK znajduje się w sali 111 na I piętrze. Osoby zainteresowanie zapisem na konsultacje zapraszam do kontaktu osobiście w szkole, za pośrednictwem Librus lub mailowo na aders: maria.legan@sp314.pl.