• Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.

     Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

     Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

     Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru gimnazjum.

     Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

     Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

     Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

     Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

     • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu(wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów i inne przyczyny).
     • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (w tym materialnych).
     • Psychoedukację i profilaktykę (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku,agresji itp.)
     • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.