• Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z klas wychowania przeszkolnego, uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, coroku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.

     Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z Terapii Ręki, SI, terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne.

     Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. W zajęciach terapii logopedycznej często uczestniczą rodzice uczniów.

     W naszej szkole logopeda:

     • Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki;
     • Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie otwartych zajęć logopedycznych;
     • Prowadzi kącik logopedyczny zawierający informacje nt. terapii logopedycznej i wad wymowy;
     • Bierze udział w zebraniach z rodzicami klas „O”-I, w czasie których przeprowadza mini wykłady m.in. nt.: „wpływu zaburzeńmowy na trudności szkolne”, „jak pomóc dziecku z wadą wymowy w domu, jak z nim pracować”, informuje rodziców o różnych wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami;
     • Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;
     • Prowadzi zajęcia z całą klasą -tzw. „Gimnastyka buzi i języka” i „Utrwalanie głosek trudnych [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [r];
     • Prowadzi zajęcia „Move to learn” („Ruch dla uczenia się”) w klasach „O” w ramach innowacji pedagogicznej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
     • Organizuje dzielnicowy konkurs logopedyczny pt. „Wierszyki łamiące języki”. Biorą w nim udział dzieci uczestniczące w zajęciach logopedycznych z dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dzieci przygotowują wierszyki z głoskami, nad których utrwaleniem pracują z logopedą i rodzicem.
     • Przygotowuje pomoce logopedyczne;
     • Bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych;