• Raport o stanie zapewnienia dostępności, stan na: 28.03.2021 do pobrania: pobierz

   Deklaracja dostępności 

   Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

   • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-05
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05
    

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

   1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
   2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
   3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
   4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
   5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
   6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
   7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
   8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
   9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
    

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatu, sp314@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (022) 811 40 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

   Dostępność architektoniczna

   Sposób dojazdu

   Budynek Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi  w Warszawie zlokalizowany jest przy ulicy Porajów 3 w dzielnicy Warszawa – Białołęka. Do budynku szkoły można dojechać komunikacją miejską: autobusem ztm nr 518, 152, 211, 314, 186 i 509 oraz tramwajem nr 2 i 17

   Aktualny wykaz środków komunikacji miejskiej dojeżdżającej do placówki znajduje się na stronie https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

   Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów

   Budynek Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi znajduje się przy ulicy Porajów 3,  dojście do budynku od ulicy Porajów, Do obiektu można wejść głównym wejściem oraz wejściem bocznym do części szkoły, która zajmuje się nauczaniem początkowym, klasy 0-III.  

   Wejście do budynku znajduje się na poziomie 0, do wejścia prowadzą schodki, wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku przechodzi się przy ochronie, która zapewnia bezpieczeństwo w obiekcie. Budynek jest trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na parterze budynku znajdują się gabinety dyrektorów, sekretariat, pokój administracji oraz pokój pielęgniarki. Na parterze mieści się stołówka szkolna, sale lekcyjne oraz  sala gimnastyczna. Na I piętrze znajdują się sale lekcyjne oraz biblioteka szkolna. Na II piętrze sale lekcyjne, gabinety pedagoga, psychologa oraz gabinet do terapii pedagogicznej. Na piętra budynku prowadzą dwie klatki schodowe, nie ma windy prowadzącej na wyższe kondygnacje.  Na każdym piętrze znajdują się toalety z podziałem na damską i męską oraz na parterze jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać