• Zakres działania pracy pedagoga

     Diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w szkole. Rozpoznawanie i analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

     Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających zrealizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

     Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

     Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów.

     Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

     Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

     Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru gimnazjum.

     Działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

     Współpraca z PP-P w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami. Współpraca z psychologiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

     Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

     • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu(wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów i inne przyczyny).
     • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (w tym materialnych).
     • Psychoedukację i profilaktykę (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji itp.)
     • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.